การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 " ประสานมิตรเกมส์ "
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ