📰 เตรียมงานใหญ่! สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม)
จัดประชุมร่างระเบียบการแข่งขันกีฬาทุกประเภทครั้งที่1
โดยมี ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ และ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผอ.โรงเรียน ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562
เจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ได้จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1