สาธิต มศว ประสานมิตร จัดประชุมร่างระเบียบการแข่งขันกีฬาทุกประเภทครั้งที่1
ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 🏆

วันที่ 29 มิ.ย. เจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ได้จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1
เพื่อพิจารณาร่างระเบียบการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยมี ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ และผศ.ดร.นพดล. กองศิลป์
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตและผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง19สถาบัน