การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)