ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
“ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562