ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
“ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 2/2562
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยวโรฒ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)