ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬางานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
"ประสานมิตรเกมส์" ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมเสวนา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (ภาคเช้า)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์