ประชุมคณะบริหาร กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 ประสานมิตรเกมส์ วันที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์