พิธีแถลงข่าวกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ. นครนายก
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562