ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารวิทยวิโรฒ