การประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44
“ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 24 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)